Riktlinjer

Styrelsen har med stöd av bland annat föreningens stadgar tagit fram riktlinjer inom olika områden som berör alla boende i Skönstaholm.

Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida

Riktlinjerna avser ombyggnationer inne och installationer på utsidan av din bostad och ger vägledning om vad som är tillåtet med eller utan föreningens godkännande.

Riktlinjerna har tagits fram med stöd av 7 § 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614), 14 och 44 §§ föreningens stadgar, samt inriktningsdokumnten Antikvariska råd och riktlinjer och Gestaltningsprogrammet. Inriktningsdokumnten antogs vid föreningens årsstämma 2012 och beskriver hur styrelsen avser att förvalta Skönstaholm utifrån 44 § om yttre miljö i föreningens stadgar.

Notera att ombyggnad som genomförs utan föreningens tillstånd kan medföra att du blir skyldig att återställa till ursprungligt skick. Föreningen kan annars låta genomföra sådan återställning som sker på din bekostnad.

Riktlinjer för förändring av bostadens in- och utsida 2024

Lathund för ombyggnation av källare

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I SRVFS 2004:3 så framgår det vad lagen säger men för att förenkla så har styrelsen arbetat fram två dokument med riktlinjer om vad som gäller för de boende. Här framgår till exempel vad man får respektive inte får förvara i föreningens källargångar. Men också hur ansvaret fördelas mellan boende och styrelse.

Systematiskt brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen Skönstaholm

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Bilaga – Goda råd för brandsäkerhet i bostad och förråd

Parkeringsriktlinjer

I föreningen finns 96 parkeringsplatser varav 14 är elbilsplatser och 18 har vanliga elstolpar för motorvärmare. Parkeringsriktlinjerna reglerar användning av parkeringsplatser och tilldelning av parkeringsplatser.

Riktlinjer för parkeringshantering

Riktlinjer för andrahandsuthyrning via Airbnb och andra förmedlingstjänster

Föreningen har tagit fram riktlinjer för andrahandsuthyrning under kortare perioder via förmedlingstjänster.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning via förmedlingstjänster