Byggnader

Skönstaholmsformeln: Det materiella/estetiska värdet = vår bevarandeförmåga!

En bärande tanke i bostadsrättsföreningen är att Skönstaholm i ett nationellt perspektiv har ett omistligt kulturhistoriskt värde.

Vi som råkar bo här nu har tagit över byn efter dem som bodde här före oss. Det är vårt ansvar att lämna över Skönstaholm i ett så väl bevarat skick som vi bara förmår till dem som kommer efter oss.

Det var i den andan som stämman våren 2012 med acklamation beslutade att anta de ”Antikvariska råd och riktlinjer”, som utarbetats av Nyréns Arkitektkontor, som grund för nutida och framtida vård och underhåll av vårt unika radhusområde.

Läs och ladda ner dokument:

Antikvariska råd och riktlinjer (2012): Antikvariska råd och riktlinjer

Antikvariska råd och riktlinjer används aktivt såväl i det löpande underhållet som vid större projekt. På uppdrag av föreningen genomförde Kulturbyggnad AB en fördjupad besiktning av putsfasaderna som mynnade ut i ett förslag till en underhållsplan.

Läs och ladda ner dokumentet

Läs artikeln ”Skönstaholm - en välbevarad sjuttioåring” i Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur.

Stadsmuseet skriver på sin webbsida om föreningens arbete med bevarande av husens, trädgårdarnas och parkens karaktär.

Läs artikeln Exempel: bostadsrättsföreningen Skönstaholm på Stadsmuseets hemsida.